Purchase

 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (เขต ๑ ซอย ๔ แถวที่ ๓) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังภาพแสดง

img176

img177

img178

img179

img180

img181

img182

img183

img184

img185

img186