พิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

  

b20180613  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กำลังพล กองบิน ๒

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
11 12
13 14