นโยบายภาพรวมของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

 

๑. ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

๒. ตอบสนองต่อนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

๔. ตอบสนองภารกิจกองบิน ๒

๕. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ เพื่อสาธารณประโยชน์ ภายในจังหวัดลพบุรี

๖. เพื่อสร้างความสามัคคีและเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก