พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

 

 

b20181002

 

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ (ท่านเดิม)

ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

ให้กับ คุณศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุลประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ (ท่านใหม่)

ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

2 3