การแสดงกิตติมศักดิ์ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

 

b20180212  

 

คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

เข้าร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13