หลักสูตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต

 

20171010 4

 

นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะฯ

ในโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต (SAR Inspector) ศึกษาดูงานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ของฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (กรมท่าอากาศยาน) ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแล

มาตรฐานของการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ให้เป็นตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด