news190761 3 

 

 

 

วิสัยทัศน์

             

เป็นกองบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำในภูมิภาค

 
ภารกิจ

           

กองบิน ๒ มีภารกิจเตรียมการ และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ ตามที่ กองทัพอากาศกำหนด โดยมี ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ