กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 
 

1 Custom 

 

พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พร้อมคณะศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองทัพอากาศดำเนินการสำรวจพื้นที่
เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน (Organization Quarantine : OQ)ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
โดยให้เตรียมสถานที่ ที่เหมาะสมให้มีความพร้อมสำหรับเป็นสถานที่กักกันโรค ฯ
โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒
ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom

16 Custom