โรงพยาบาลสนาม (กองบิน ๒) กองทัพอากาศ

 

 1 Custom

 


เพื่อเป็นการตอบรับกับการยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างขึ้นในจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ

ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ กองบิน ๒ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น

โดยมีหน่วยงาน กองบิน ๒ กองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้ง เตียงผู้ป่วยจำนวน ๔๐๐ เตียง

การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย และการบริการด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลท่าวุ้ง

รวมทั้งการประกอบเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มครบ ๓ มื้อ ให้กับผู้ป่วยทุกคนทุกมื้อ

 
  
 
2 Custom 3 Custom

 4 Custom