ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบอาหารมื้อพิเศษเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์

 

 1 Custom

 


นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒ และ เสนาธิการกองบิน ๒

นำอาหารมื้อพิเศษ จำนวน ๖๐ ชุด มอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 
  
 
2 Custom 3 Custom

 4 Custom