กองบิน ๒ จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย

 

1 Custom 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย
ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19
ของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมี วิทยากรจาก กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ของประเทศไทย
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom