กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ

หัวหน้าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ

  
1 Custom 
 
นาวาอากาศเอก ฉกาจ ทองตะโก รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
หัวหน้าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ
พร้อมคณะ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom