กองบิน ๒ รับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
  
1 Custom 
 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ จัดการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
เข้ารับปฏิบัติราชการ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒
ซึ่งกองบิน ๒ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ และจุดคัดกรอง
เพื่อรองรับการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกองทัพอากาศ อย่างเคร่งครัด
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

8 Custom