กองบิน ๒ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒
ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการทางทหารของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวให้การต้อนรับคณะฯ
ณ กองพลรบพิเศษที่ ๑ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom