กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๑
 
 
 1 Custom
 
พลตรี สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๑
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานของหน่วยทหารในจังหวัดลพบุรี
ส่งผลให้การปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมทั้ง รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ
ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom

 12 Custom