กองบิน ๒ รับการประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำปี ๖๖
 
  
 1 Custom
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
รองผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมคณะฯ
ประเมินและตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองบิน ๒ ประจำปี ๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom