กองบิน ๒ สำรวจพื้นที่ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”
 
  1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ กุลสุทธิชัย ประจำกองบิน ๒ รักษาราชการ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒
นำเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ตามที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
กำหนดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยการจัดสร้างถังน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ซึ่งจะทำให้นักเรียน และชุมชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค ลดภาระค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนลง
ณ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom