กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสายวิทยาการไซเบอร์ ประจำปี ๖๖
  
 1 Custom
 
พลอากาศตรี วิชัย ดีชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการสายงานด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสายวิทยาการไซเบอร์ กองบิน ๒ ประจำปี ๖๖
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom