กองบิน ๒ รับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ
จำพวกทหารกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๖๖
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๖๖
เพื่อประชุมหารือข้อขัดข้องของในสายงานกำลังพล กองบิน ๒
ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom

 18 Custom