กองบิน ๒ ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยอากาศยาน (Water SAR)
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ สั่งการให้ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ ร่วมฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยอากาศยาน (Water SAR)
เพื่อเป็นการบูรณาการฝึกร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และเอกภาพในการปฏิบัติ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เสนาธิการกองบิน ๒
เข้าร่วมการตรวจสอบการฝึกซ้อมฯ
ณ อ่างเก็บน้ำสำรอง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

 6 Custom