กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพอากาศ และลูกเสืออากาศ ประจำปี ๖๖
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วรกร ชื่นเกษร รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
พร้อมคณะติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพอากาศ และลูกเสืออากาศ ประจำปี ๖๖
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒
และศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธีกองทัพอากาศ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom

 10 Custom