การประชุมใหญ่สามัญสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒ ประจำปี ๖๕
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒ ประจำปี ๖๕
เพื่อแถลงผลงานประจำปี พร้อมกับเลือกประธานสโมสรทั้งสัญญาบัตร และประทวน
เพื่อบริหารงานในปีต่อไป โดยมีสมาชิกสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๒ (ฐานบินโคกกะเทียม) เข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom