หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒
ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๒
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
รับการเยี่ยมคำนับ และกล่าวอวยพรปีใหม่จาก นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom