กองบิน ๒ จัดพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กองบิน ๒
  
 1 Custom
นาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กองบิน ๒
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ เพื่อให้ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัด ๒จำนวน ๑๙๓ คน
ได้ทราบถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบิน ๒ และปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาได้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom