กองบิน ๒ รับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๖
1 Custom
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๖
เพื่อประชุมหารือข้อขัดข้องของในสายงานสารบรรณ กองบิน ๒
ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๒
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

20 Custom