กองบิน ๒ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
รวมถึงให้เด็กและเยาวชนเกิดความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามารับราชการทหารอากาศในอนาคต
ดั่งคำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
โดยมีกิจกรรม การแสดงทางทหาร ทั้งทางภาคอากาศ และภาคพื้น
การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย
การแสดงการบินค้นหาและช่วยชีวิต ในพื้นที่การรบ
การกระโดดร่มเหินเวหา การตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงดนตรี
การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
การจัดการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ต (Esports) หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ประเภททีม
พร้อมทั้งการตรวจดูแลสุขภาพช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กๆฟรี
ณ โรงคลุมอากาศยาน และลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
   
2 Custom 4 Custom
5 Custom 6 Custom
7 Custom 8 Custom
9 Custom 10 Custom
11 Custom 12 Custom
13 Custom 14 Custom
15 Custom 16 Custom
17 Custom 18 Custom
19 Custom 20 Custom

 21 Custom