กองบิน ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก
COBRA GOLD 2023
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก COBRA GOLD 2023
โดยมีกองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และกองทัพอินเดีย ร่วมจัดสร้างอาคารฯ
ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom