กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๕
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๕
เยี่ยมชมศึกษาดูงานในพื้นที่ กองบิน ๒
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม และคณาจารย์ จำนวน ๑๒๕ คน
ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom