กองบิน ๒ จัดพิธีทำบุญอาคารสูทกรรมและเกียกกาย แผนกพลาธิการ กองบิน ๒
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสูทกรรมและเกียก กาย แผนกพลาธิการ กองบิน ๒
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ อาคารสูทกรรมและเกียกกาย แผนกพลาธิการ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
   
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom