resize

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

 

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒

 

ในตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๒

 

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น  ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ 

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 j01

 

j02

j03