resize

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒

ในตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านบัญชีการเลือกสรร ตามตำแหน่งดังกล่าว

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 

p01

 

p02