resize

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

 

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒


จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง กลุ่มงานบริการ


เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ ๑

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 

01

 

02