resize

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

 

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง จำนวน ๑ อัตรา ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 

20180525 0001

 

 

20180525 0002