resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ในตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

 

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ในวันเวลาราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1

 

2

 

3