resize

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒

จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ เมื่อวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

1
2
3
4
5
6
7