resize

 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒


ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒


ในตำแหน่ง พนักงานธรุการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น


ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๑

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
3
4
5