resize

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒


ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒


ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ครั้งที่ ๒ (ภาคปฏิบัติ) เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น


ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
3