resize

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา


โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินสรรถนะ สอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์


เรียบร้อยแล้ว นั้น  
ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2