resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดดังนี้

 

          ๑.  กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา


          ๒.  กลุ่มงานเทคนิค ประกอบด้วย

               - ตำแหน่ง ช่างประปา   จำนวน  ๒  อัตรา
               - ตำแหน่ง ช่างเชื่อม     จำนวน  ๑  อัตรา
               - ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ   จำนวน  ๑  อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9