resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

จำนวน ๓ อัตรา  ในตำแหน่ง

 

ช่างประปา จำนวน ๑ อัตรา ช่างเชื่อม จำนวน ๑ อัตรา  และ ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8