กองบิน ๒ สนับสนุนจัดทำฐานและร่วมกิจกรรม “English camp”

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

สนับสนุนการจัดทำฐานและร่วมกิจกรรม งาน Anuban EP “English camp”

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom

  12 Custom