กองบิน ๒ สนับสนุนกิจกรรม “EP SMART KIDS TALENT SHOW”

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

สนับสนุนการจัดกิจกรรม “EP SMART KIDS TALENT SHOW”

มีการจำหน่ายพวงมาลัยโดยรายได้ทั้งหมดมอบทางโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

เพื่อใช้เป็นการสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom

 10 Custom