กองบิน ๒ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

 

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

รวมถึงให้เด็กและเยาวชนเกิดความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามารับราชการทหารอากาศในอนาคต

ดั่งคำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีกิจกรรม

การแสดงทางทหาร ทั้งทางภาคอากาศ และภาคพื้น

การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย

การแสดงการบินค้นหาและช่วยชีวิต ในพื้นที่การรบ การกระโดดร่มเหินเวหา

การตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงดนตรี การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน

จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

การจัดการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ต (Esports) หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ประเภททีม

พร้อมทั้งการตรวจดูแลสุขภาพช่องปากและการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กๆฟรี

ณ โรงคลุมอากาศยาน และลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom