กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
คณะตรวจเยี่ยมผลงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพอากาศ
  
1 Custom 
 
พลอากาศตรี สมพร แต้พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมผลงาน และให้คำแนะนำในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom

 10 Custom