กองบิน ๒ จัดโครงการอบรมนายทหารสัญญาบัตร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้น

 

 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส
รองผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนายทหารสัญญาบัตร
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้น
โดยมี การอบรมระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น,ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการฝึกการปฏิบัติในการใช้งานเครื่องดับเพลิง เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถระงับเหตุเบื้องต้นอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ณ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

 6 Custom