ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

 

 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการกองบิน ๒
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒
เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
พร้อมทั้งพูดคุยกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขภัยแล้ง
ณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒
ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ติดตามสถาณการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด
และมีความพร้อม ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที
"ใจถึงใจ ไปทันที"
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom